top of page

Vol 1:Uuden vuoden 2022 myötä uudet kujeet myös pk-yritysten julkisiin tukiin: Case Business Finland

Vuosi 2022 tuo jälleen uusia tuulia pk-yritysten käytettävissä oleviin rahoitusinstrumentteihin. Muutoksia tuovat niin alkanut uusi EU-tukikausi 2021-2027 kuin rahoittajien uudet rahoituslinjaukset. Minulta kysytäänkin jatkuvasti, mitä eri instrumentteja on tarjolla, mitkä ovat niiden saamisen kriteerit ja mihin niitä voisi käyttää. Ajattelin esitellä yleisimmät instrumentit ja niiden erityispiirteet kahdessa eri setissä eli vol. 1 ja vol. 2 inspiraation lähteeksi. Nyt esitetty Vol 1. käsittelee BF:n instrumentteja ja myöhemmin julkaistava vol 2. keskittyy Ely:n tuki-instrumentteihin ja niitä koskeviin, merkittäviinkin uudistuksiin.Business Finlandin tuet kohdistuvat jatkossa entistä selkeämmin uusiin innovaatioihin ja innovatiivisiin palveluihin, joilla on kansainvälistymispotentiaalia ja yrityksellä tulee olla vahva tahtotila niiden viemiseksi kansainvälisille markkinoille. Yrityksen tulee olla yhtiömuodoltaan osakeyhtiö. Yhden hengen yrityksiä Business Finland ei rahoita. Yritysten, jotka eivät täytä joitakin Business Finlandin rahoituskriteereitä, kannattaa tarkistaa mahdollisuudet rahoitukseen Ely:n kautta.


Innovaatioseteli voidaan käyttää täysin uuden tuotteen tai palvelun, mutta ei kuitenkaan sisäisen toiminnon kehittämiseen. Muutoksena entiseen on se, että sen omavastuuosuus on vuoden alusta poistunut. Erona entiseen on myös se, että tuki (5000€) maksetaan yritykselle eikä palveluntuottajalle, ja vasta sen jälkeen, kun yritys on hyväksynyt ja maksanut palveluntuottajan laskun. Lisäksi hieman vanhempi uudistus on se, että saadakseen Innovaatiosetelin käyttöönsä, on yrityksen pitänyt työllistää joko yrittäjän itsensä tai vähintään 1 työntekijän 3 kuukauden ajan.


Explorer-perheen tukituotteet (Talent, Market ja Exhibition) kohdistuvat yrityksille, joilla on Suomessa vähintään 2 kokoaikaista työntekijää (200% kokonaistyöpanos voi koostua myös useamman henkilön osa-aikaisesta työpanoksesta).


Talent Explorer mahdollistaa kansainvälistymistä tukevan henkilön rekrytoinnin tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta (maksimi hankekoko 40 000€, 50% tuki jälkikäteen).


Market Explorer on kohdennettu ostopalveluiden hankintaan kansainvälistymistä tukevien selvitysten ja kartoitusten tekemiseksi (maksimi hankekoko 20 000€, 50% tuki jälkikäteen).


Exhibition Explorer (ent. messuavustus) sopii yrityksille, jotka osallistuvat kansainväliseen B2B-messutapahtumaan ulkomailla tai virtuaalisesti ja osallistumisesta syntyy osastokustannuksia (maksimi 30 000€/tapahtuma, tuki yhtälailla jälkikäteen. On huomattava, että kyseiseen messutapahtumaan tulee osallistua vähintään 3 muutakin yritystä.


Tempo-instrumentti sopii yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksellä pitää olla siis jo valmis tuote tai palvelu, jolle lähdetään hakemaan kasvua joltakin tietyltä markkina-alueelta tai segmentiltä. Rahoituksen avulla voidaan parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta esimerkiksi pilotoinnin ja asiakaspalautteen keräämisen avulla, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus ei ole varsinaisesti tarkoitettu tuotekehitykseen. Koko hankkeen maksimikoko on 66 667€, josta Business Finlandin rahoitusosuuden muodostaa 50 000€, joka maksetaan mukavasti kahdessa erässä: päätöksestä osa ja loput raportoitaessa. Yritykseltä vaaditaan niin ikään 200% henkilöresurssit, sekä 30 000 euron pääomaehtoista rahoitusta sekä taloudellinen kyvykkyys selvitä hankkeesta.


Merkittävästi haastavampi, mutta sitäkin kiinnostavampi instrumentti on alle 5 vuotiaille yrityksille suunnattu NIY (Nuoret Innovatiiviset Yritykset) -rahoitus, joka kohdennetaan lupaaville, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen kykeneville yrityksille. Rahoitus on kolmiportainen, joista jokaisen jälkeen yrityksen kyvykkyys saavuttaa suunnitellut tavoitteet arvioidaan. Yrityksellä tulee olla vahvaa kansainvälistä osaamista, sekä yleensä myös ulkopuolisia sijoittajia. Yritykset työllistävät tyypillisesti useita työntekijöitä ja niillä on satoja tuhansia euroja liikevaihtoa sekä sijoituskierroksia takanaan. Instrumentti muodostuu avustuksista ja lainasta.


T&K-rahoitus soveltuu yritykselle, joka haluaa uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoitus voi kohdistua vain tutkimus- ja kehittämistoimintoihin, eikä esimerkiksi skaalautumiseen. Tyypilliset hankkeet ovat kokoluokaltaan 200 000 € tai suurempia. Rahoitus myönnetään yhä useammin lainana ja entistä harvemmin avustuksena.


Yhteistä kaikille tukimuodoille on kuitenkin se, ettei yritys saa olla nk. vaikeuksissa oleva yritys ja että sillä pitää olla eväät kannattavaan liiketoimintaan. Yrityksellä pitää olla myös käsitys sen tavoitteista ja päämääristä, sekä konkreettinen hankesuunnitelma projektin läpi viemiseksi, joka tukee yrityksen strategiaa, joka sekin pitää pystyä määrittelemään. Lisäksi on aina pitkä lista erilaista muuta muistettavaa ja huomioitavaa.


Vaikka focus olikin Business Finlandin instrumenteissa, esitten lopuksi vielä lempilapseni, eli Ely:n kautta kanavoitavat Yritysten kehittämispalveluiden analyysi- ja konsulttipalvelut. Olen toiminut jo 4 vuotta Ely:n valtakunnallisena ’Kehpa-konsulttina’ erityisosaamisalana yritysten (kasvu- ja kehittämis)strategiat sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Lähipiiristä löytyy myös digitaalisten ratkaisujen osaaja. Mainittujen teemojen lisäksi listalla on markkinointiin ja johtamisen kehittämiseen liittyvät palveluntuottajakonsultit, jotka tuottavat palveluja kaikille suomalaisille pk-yrityksille, joilla on vähintään 1 tilikausi takana tai innovaatioiden kaupallistamisen osalta jokin uusi innovaatio takataskussaan. Yritykselle yhden konsultaatiopäivän hinta on 325€ + alv.


Omana tapanani on yleensä toimia tarvelähtöisesti. Kuuntelen ja pyrin ymmärtämään asiakkaani tarpeet ja haaveet. Osana omia konsultaatiotoimeksiantojani suunnittelemme usein erilaisia asiakasyrityksen strategiaa tukevia toimenpiteitä, joista helposti muodostuu myös konkreettinen hankesuunnitelma. Usein myös joku tai jotkin yllä mainituista instrumenteista mahdollistavat ja helpottavat niiden konkreettista toteuttamista. Takanani on satoja erilaisia hankkeita ja yritystarinoita hyvin erilaisille yrityksille eri toimialoilta, joita olen saanut olla viemässä omalta osalta eteenpäin. Kehpa-konsultointiapu voikin toimia astinlautana yrityksenne kehittämiseen! Saa kysyä neuvoa ja vinkkejä!


Ja sitten lopuksi vielä se perävalotakuu: rahoitusinstrumenttien ehdot ja rahoitusmallit voivat ja muuttuvatkin ajoittain. Kannattaa olla tarkkana, mitkä kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat, ennen kuin käärii hihat! Lisäksi on pidettävä mielessä nk. De minimis-sääntö: yritykselle voidaan myöntää 3 vuoden aikana enintään 200 000€ tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Nyt huomioidaan siis vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana myönnetyt tuet, joita tyypillisesti ovat Ely:n ja Business Finlandin myötämät tuet, sekä Finnveran takauksista ja työllistämistuista osa.. Myös nk. koronatuet pl. kustannustuet kuuluvat tähän joukkoon. Investointituet eivät yleensä vaikuta De minimikseen.


Laita viestiä tai soita, jos rahoitus ja instrumentit kiinnostavat! Ja PEUKUTA, jos tykkäsit! Voit jakaa tämän myös muille, joita uskot tämän hyödyttävän.


Seuraavassa osiossa Vol.2 esittelen Ely:n Yritysten kehittämistuet investointeihin ja kehittämiseen. Löydät postaukset hastagilla #inse.


Paula
Comments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page